دکتر مهدخت بروجردی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سمت خود استعفا داد.

دکتر مهدخت بروجردی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سمت خود استعفا داد.

به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی، بروجردی شهریور سال ۹۲ با حکم جعفر توفیقی سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به جای علیرضا کریمیان به عنوان مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه منصوب شد.

او عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است و در وزارت علوم دولت هشتم هم سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم را برعهده داشت. محمد فرهادی، با استعفای او موافقت کرده است.

جامعه روابط عمومی