همایش کارگزاران روابط عمومی آذربایجان شرقی با موضوع روابط عمومی موثر و کارآمد و با حضور استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.

همایش کارگزاران با موضوع موثر و کارآمد و با حضور برگزار شد.

 

 

 

جامعه روابط عمومی