گزارش تصویری جامعه مجازی روابط عمومی از برگزاری ششمین کنفرانس تخصصی روابط عمومی های استان خوزستان

ششمین تخصصی های خوزستان

 

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

 

اهواز – سالن امام رضا – شهرک نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس از : مریم سبحانی فرد

جامعه روابط عمومی