دوستان این آموزش اشکال مختلف روابط عمومی هفت اسلایدی را در پیج جامعه مجازی روابط عمومی گذاشتم لطفا به ایدی زیر رفته و ورق بزنید ،

انواع و اشکال مختلف روابط عمومی و رویکرد آنها نسبت به سازمان.

دوستان این آموزش هفت اسلایدی را در پیج جامعه مجازی روابط عمومی گذاشتم لطفا به ایدی زیر رفته و ورق بزنید ،

جامعه روابط عمومی