دوستی با همه، دشمنی با هیچ کس

ازآن جایی که فرهنگ سازی یک فعل اجتماعی است که در ارتباط با گستره وسیعی از انسان ها سرو کار دارد و می خواهد بررفتار وذهنیت تعداد زیادی از آدمیان تاثیر بگذارد یک عمل روابط عمومی نیز هست.

 

 

قانون طلایی روابط عمومی:

دوستی با همه، دشمنی با هیچ کس

 

 

 

Pr-Rahnamod1

روابط عمومی

جامعه روابط عمومی