ایجاد و هدایت ظرفیت های موفقیت آمیز است، البته این امر به معنای تعیین موفقیت ویژه در بازار و تولید است . مدیریت راهبردی نه تنها قائل به نوعی نگرش درونی مبتنی بر توسعه برنامه های مهم با موفقیت بالا و بازسازی آن برنامه هاست بلکه قائل به یک نگرش بیرونی مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ترکیب شرایط تبلیغاتی است.

هدف مدیریت راهبردی، ایجاد و هدایت ظرفیت های موفقیت آمیز است، البته این امر به معنای تعیین موفقیت ویژه در بازار و تولید است. مدیریت راهبردی نه تنها قائل به نوعی نگرش درونی مبتنی بر توسعه برنامه های مهم با موفقیت بالا و بازسازی آن برنامه هاست بلکه قائل به یک نگرش بیرونی مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ترکیب شرایط تبلیغاتی است. توسعه راهبردی برنامه های عملیاتی منتج به رسیدن به اهداف برنامه ای بلندمدت می گردد و مبتنی بر بررسی دقیق در نقاط قوت و ضعف این برنامه ها است و همچنین به اقبال و خطرات این گونه برنامه ها در محیط پیرامون خواهد پرداخت . در نتیجه توجه به نقاط ضعف و قوت برنامه ها و کارکردهای رسانه ها باعث احیاء و بازسازی برنامه های درازمدت خواهد گردید .

برنامه های رسانه ای می تواند هم دارای کارکردهای تبلیغاتی باشد و هم دارای قابلیت ارزشی خاص. و این بدین معناست که می توان در بازار رسانه ای با تولید محصولات با کیفیت، مشتریان ثابت و پایداری را به دست آورد و این با داشتن یک هسته مدیریت مرکزی شایسته و توانا امکان پذیر است که می تواند با توانایی بالا به ایجاد مفاهیم جدید دست یابد.

مشکل اصلی طرح های راهبردی در کارکردهای رسانه ای این است که به بحث های امنیت مالی درازمدت در مورد بقای اقتصاد رسانه ها بیش از پیش می پردازد.

بهره وری تبلیغاتی از رسانه ها همیشه در مقابل برنامه های محیطی رسانه ای قرار دارد زیرا برنامه های رسانه ای با بهره وری تبلیغاتی در رقابت است، و درآمدهای مالی نقش اساسی در پی ریزی برنامه های رسانه ای دارد. با توجه به درآمدهای ثابت و خالص در ساخته های ارزشی رسانه ها، آنها بیشتر در جست و جوی موضوع هایی هستند که برای آنها درآمدهای مالی بیشتری به همراه داشته باشد که به عنوان مثال در تلویزیون می توان به تولید سریال های خانگی پرمخاطب و همچنین پخش برنامه های باکیفیت در کانال های تجاری مختلف اشاره کرد  این مزایای متفاوت را می توان یا به وسیله اقناع محتوایی گروه های هدف کسب کرد و یا با هویت بندی کالاهای رسانه ای . راهبردهای برنامه ای را می توان در حوزهز برنامه های فردی و برنامه های جمعی و هم در برنامه های شبکه ای به اجرا درآورد و در ضمن تبلیغات رسانه ای در سال های گذشته و در توده های خاص، متأثر از استراتژی شبکه ای و استراتژی تمایلات هماهنگ بین مؤسسات رسانه ای بود.

جامعه روابط عمومی