رسانه ها نقشی اساسی ایفا می کنند، بدین معنی که ارزش ها و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را به نسل جدید انتقال می دهند و آن را درونی می کنند.

  1. پرکردن اوقات فراغت کودک و نوجوان

انسان ها در هر سنی که باشند، یک فعالیت اصلی و محوری دارند که گذراندن زمان در آن سن، حول آن محور است. فعالیت اصلی کودک پیش از مدرسه، بازی و پس از مدرسه، درس است. وقتی کودک از بازی خسته می شود به دنبال یک فعالیت جانبی است که وقتش را پر کند تلویزیون یکی از بهترین چیز هایی است که می تواند اوقات فراغت کودک را پر کند.

کودکان تمایل شدیدی به تایید شدن توسط پدر و مادر دارند. آموزش اخلاقیات از طریق برنامه های کودک به رشد و درونی سازی این ارزش های کمک می کند و همچنین به تدریج و با تلاش والدین در تعیین قوانین روشن و ثابت در منزل کودک به نوعی آگاهی دست می یابد و مجموعه ای از عادت های درونی در وی شکل می گیرد که بنیان اخلاقی کودک را می سازد و سرانجام این قانون ها، تبدیل به اصول اخلاقی درونی شده و جزئی از شخصیت وی خواهد بود.

  1. اجتماعی کردن کودک و نوجوان

رسانه ها به عنوان فراهم کننده چارچوب های تجربه برای مخاطبان، نگرش های کلی فرهنگی ای برای تفسیر اطلاعات توسط افراد جامعه در جوامع امروزی ایجاد می کنند. رسانه ها شیوه هایی را که افراد زندگی اجتماعی  را تفسیر کرده، نسبت به آن واکنش نشان می دهند را با کمک نظم دادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی، قالب ریزی می کنند.

بنابراین در جریان جامعه پذیری کودکان و نوجوانان و جوانان، رسانه ها نقشی اساسی ایفا می کنند، بدین معنی که ارزش ها و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را به نسل جدید انتقال می دهند و آن را درونی می کنند.

اولین جایی که کودک اجتماعی شدن را می آموزد، خانواده است. ولی توان خانواده برای پاسخگویی به این نیاز بزرگ، ناچیز است. گرچه مدرسه درکنار خانواده تا اندازه ای خانواده را در این راه یاری می کند، ولی به دلیل آنکه نیاز کودک فراتر از این حد است، باز هم این کمبود به وضوح مشهود است، ولی تلویزیون به سبب برنامه های فراگیر و متنوع، بهترین وسیله ای است که می تواند این نیاز کودک را برطرف کند، زیرا تلویزیون واسطه ای فراگیرا ست، که در دسترس همه کودکان قراردارد.

برخی دیگر از کارکردهای مثبت تلویزیون عبارت است از :

  1. افزایش آگاهی کودکان در زمنیه جغرافیایی، علمی و مسائل بهداشتی
  1. تشویق کودکان به کارهای خوب با نمایش دادن مهربانی، سخاوت
  1. گسترش برنامه های آموزشی با استفاده صحیح از تلویزیون و تشویق کودکان
  1. ایجاد دوستی
  1. ترویج و آموزش ارزش های اجتماعی و دینی
  1. معرفی روش های دوست یابی و حفظ دوستی
  1. ایجاد حس مسئولیت در کودکان
  1. جلوگیری از رفتار خودخواهانه کودکان با به تصویر کشیدن رفتارهای جامعه گرایانه

جامعه روابط عمومی