اینترنت به واسطه شبکه های اجتماعی توانسته نقش به سزایی در تغییر فرهنگ و توسعه اجتماع ایفا کند. تغییر فرهنگ ها به واسطه راحت بودن ارتباط پیام دهنده و پیام گیرنده سبب می شود تا پیام دریافتی از شبکه های اجتماعی باورپذیر تر باشد. به سبب آن پیام باور پذیر اثر گذار نیز خواهد بود.

اینترنت به واسطه شبکه های اجتماعی توانسته نقش به سزایی در تغییر فرهنگ وتوسعه اجتماع ایفا کند. تغییر فرهنگ ها به واسطه راحت بودن ارتباط پیام دهنده و پیام گیرنده سبب می شود تا پیام دریافتی از شبکه های اجتماعی باورپذیر تر باشد. به سبب آن پیام باور پذیر اثر گذار نیز خواهد بود.

مردمان هر سرزمین مالکان و سازندگان آن هستند. آبادانی و پیشرفت رمز انسجام و بقای هر جامعه است و آبادانی و پیشرفت میسر نیست مگر با توسعه همه جانبه. چه بسا بوده اند کشورهایی که دل به توسعه اقتصادی بستند و در توسعه فرهنگی و اجتماعی ناکام مانده اند. بودند کشورهایی که توسعه فرهنگی و اجتماعی را دنبال کردند و اقتصاد پاشنه آشیل آنان گشت.

توسعه در سه مبنای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (و سیاسی) رخ می دهد. تصور توسعه بدون شکل گیری زیرساخت های آن خیالی خام بیش نیست. یکی از بزرگترین این زیرساخت-ها برخورداری از وسایل ارتباط جمعی پیشرفته است. اکنون اینترنت را می¬توان پیشرفته-ترین وسیله ارتباط جمعی تعریف کرد. توسعه اینترنت به طور قطع کسب وکار را رونق می دهد. فاکتورهایی نظیر حذف واسطه¬ها، سرعت تامین و انتقال سفارشات، شفافیت بیشتر اقتصادی، گستره تامین¬کنندگان و تنوع جامعه مشتریان، عدم ایجاد انحصار و کاهش هزینه-های تمام شده از اصلی¬ترین نتایج حضور اینترنت در فضای کسب و کار است. حضوری که به یقیین به توسعه اقتصادی میانجامد.

اینترنت به واسطه شبکه های اجتماعی توانسته نقش به سزایی در تغییر فرهنگ و توسعه اجتماع ایفا کند. تغییر فرهنگ ها به واسطه راحت بودن ارتباط پیام دهنده و پیام گیرنده سبب می شود تا پیام دریافتی از شبکه های اجتماعی باورپذیر تر باشد. به سبب آن پیام باور پذیر اثر گذار نیز خواهد بود.

تغییر عادات غلط فرهنگی – تربیتی، ایجاد ارتباط کم هزینه میان دوستان و خانواده ها ، بالابردن آگاهی های اجتماعی، یادآوری مناسبت های ملی- مذهبی، افزایش اطلاعات عمومی و .. همه از جمله اثرات مثبت شبکه¬های اجتماعی اینترنت محور است.

ایجاد آگاهی بیشتر، ایجاد فضای بدون واسطه و شفاف میان مردم، انتقال سریع و صریح نظرات (از طریق کامنت گذاری) از دیگر مولفه های اثرات مثبت اینترنت بر توسعه است.

زندگی بهتر با اینترنت

اکنون زمان آن فرا رسیده است که اینترنت و نقش آن را می بایست باور کنیم، که اگر این باور صورت نپذیرد تنها به مانند پر کاهی خواهیم بود در برابر توفانی مهیب … اینترنت اشیا، کدهای QR، تلفن¬های هوشمند و … تمامی زندگی ما را احاطه کرده است و بی شک در رشدی روز افزون خواهد بود.

با اینترنت قطعا زندگی بهتری خواهیم داشت. حفظ محیط زیست، افزایش دسترسی¬ها و دیگرگونی مناسبات اقتصادی – سیاسی و فرهنگی همگی چون اهرمی ما را به سوی زندگی بهتر سوق می دهند.

 

جامعه روابط عمومی