محمدرضا طلایی- فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور محرک توسعه در جوامع پیشرفته برای افزایش دانایی و نوآوری نقش مهمی ایفا می کند و باعث تحولاتی بنیادی در ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه صنعت فاوا، علاوه بر تداوم در نوآوری و بهبود رویه ها می […]

محمدرضا طلایی- فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور محرک توسعه در جوامع پیشرفته برای افزایش دانایی و نوآوری نقش مهمی ایفا می کند و باعث تحولاتی بنیادی در ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه صنعت فاوا، علاوه بر تداوم در نوآوری و بهبود رویه ها می تواند افزایش فرصت های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و نهایتا ارتقا و بهبود سطح رفاه و زندگی شهروندان را به ارمغان آورد. مدیران و متصدیان امور اقتصادی باید به این نکته توجه کنند که استفاده از فناوری اطلاعات می تواند علاوه بر کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، فضای رشد تقاضا در جامعه را فراهم ساخت. کشورهای توسعه یافته از این فناوری جهت افزایش کارایی نیروی کار، نوآوری در روش های تولید، بهبود سیستم های بازاریابی و توزیع و کاهش هزینه های مبادلات تجاری بهره می گیرند.

 


در حال حاضر کشورهای زیادی در منطقه با برنامه ریزی دقیق و علمی در حال گسترش و توسعه ظرفیت های ICT کشورشان هستند. دولت ها در راستای کارآمدی و بهبود عملکرد سازمان های تابعه، شفافیت و پاسخگویی بر این مطلب وقوف یافته اند که به منظور بهره مند شدن از فرصت های ایجادشده ناشی از فناوری ICT الزاما بایستی به ایفای یک نقش فعال در خصوص ایجاد محیطی مناسب برای ارایه خدمات دیجیتال از طریق اتخاذ یک استراتژی ملی به ویژه با مشارکت بخش خصوصی بپردازند. لذا به منظور جلوگیری از فقر اطلاعاتی ارتباطی و در راستای پیشرفت و توسعه صنعت ICT کشور همگام با جامعه جهانی می بایست برنامه ای بلندمدت برای رفع موانع و مشکلات و تسهیل فرایندهای تولید، صادرات و واردات مرتبط با صنعت فاوای کشور جهت تحقق جامعه دانش محور و اقتصاد دانش بنیان تدوین شود که موضوعاتی اساسی را دربر بگیرد که به تعدادی از این موضوعات اشاره می شود:
۱- تنظیم قوانین و مقررات موردنیاز جهت رشد و توسعه صنعت ICT و کاربری های گوناگون آن.
۲- حذف قوانین و مقررات زاید که از رشد و توسعه این صنعت جلوگیری کند.
۳- حذف دستگاه های موازی و متولی دولتی در صنعت فاوا به منظور حذف تصمیم گیری های متعدد و چابک سازی دولت در این بخش.
۴- آموزش نیروی انسانی متخصص و توانمند جهت اجرای برنامه های تدوین شده.
۵-توسعه زیرساخت ها، ارتباطات و تجهیزات موردنیاز جهت افزایش میزان دسترسی جامعه به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات.

 
افزایش سطح آگاهی تصمیم گیران، تصمیم سازان و مدیران در خصوص تاثیر، اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین تولید، تجارت، اشتغال و فقرزدایی در سال های آینده از یک سو و تاثیر منفی عدم مشارکت در روند گسترش جهانی ICT بر رشد و توسعه کشور از سوی دیگر می تواند مهم ترین گام بر اجرای دقیق برنامه ریزی توسعه ای این بخش باشد.

 
کاربرد فناوری ICT به عنوان موتور قدرتمند برای ایجاد تحرک در بخش تجارت و اقتصاد به مفهوم درمان فوری نارسایی ها و مشکلات اقتصادی کشور نیست ولی استفاده گسترده از این فناوری، بخش های تولیدی را قادر می سازد تا به نحو کارآمدتری فعالیت کند. همچنین توجه به این مطلب ضروری است که تاکید بر استفاده از ICT، موجب کاهش منابع سایر بخش ها نخواهد شد، بلکه موجب می شود، کشورها با ابزار قدرتمندی برای دستیابی به هدف های میان مدت و بلندمدت توسعه ای تجهیز شود.

 

منبع: فن آوران

جامعه روابط عمومی