خانه روابط عمومی به دنبال بنا نهادن سازمان نظام روابط عمومی است

ناصر رزاق منش

عضو هیات رئیسه خانه روابط عمومی ایران

خانه روابط عمومی به دنبال آن است که سازمان نظام روابط عمومی را بنا نهد.

 

 

سازمان نظام روابط عمومی

جامعه روابط عمومی