دانش مدیریت و ارتباطات مانند زنجیر در عصر کنونی به هم متصل هستند و عامل رشد و پیشرفت در جامعه کنونی به شمار می روند .این موضوعات محورهای مهم گردهمایی تخصصی مدیران روابط عمومی اصفهان بود که کارشناسان در این خصوص اظهار نظر کردند.

دانش مدیریت و ارتباطات مانند زنجیر در عصر کنونی به هم متصل هستند و عامل رشد و پیشرفت در جامعه کنونی به شمار می روند .این موضوعات محورهای مهم گردهمایی تخصصی مدیران روابط عمومی اصفهان بود که کارشناسان در این خصوص اظهار نظر کردند.

دکتر هادی زمانی در گردهمایی تخصصی مدیران و کارشناسان روابط عمومی اصفهان گفت: بر اساس تعاریف وظیفه سازمان ها همسویی نیازهای نامحدود به منابع محدود است ولی متاسفانه مدت ها ست که سازمان ها در ایران رسالت ایجاد خود را فراموش کردهاند و به ساختارهایی برای آسیب رسانی به جامعه و مردم تبدیل شده اند و علت اساسی آن هم بی توجهی به اصول دانش مدیریت و ارتباطات است.

این متخصص روابط عمومی درباره دانش مدیریتی افزود: دانش مدیریت در کنار دانش ارتباطات دانش های عصر فرامدرن قرار دارند و دانش هایی که رسالت تعالی جامعه خود را در قرن ۲۱ برعهده دارند نام می گیرند.

نویسنده کتاب مدیریت ناب در این خصوص ادامه داد: اگر دانش سیاست و دریانوردی انگلستان فقیر را به ثروتمندترین کشور دنیا بدل کرداگر دانش هسته ای، آمریکا را برنده جنگ جهانی نمود اکنون هم دانش مدیریت و ارتباطات در رابطه ای تنگاتنگ این رسالت را بر عهده دارند.

دکتر زمانی در ادامه بیان کرد: پیوند هویت و تمدن گذشته با آرمان ها و دستاوردهای آینده ملت ایران تنها و تنها در دستان مدیران متخصص شجاع و غیر سیاسی است افرادی که مردم را دوست داشته باشند و همچون «تا ایچی اوهنو» ، مدیرعامل تویوتا هدفی جز خدمت به مردم نداشته باشند آن وقت یک شرکت تولید خودروسازی خدمتی بیشتر از یک دولت در جهان سوم انجام می دهد.

دبیر علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران افزود: هر دوره ای بر اساس اقتضائات و شرایط پیشروی جامعه نیازمند فرضیه ها و نظریه های منحصر به فرد در راستای تشکیل سبک های خاص مدیریتی است. سال ۱۹۶۰ غرب مدیریت استراتژیک را غربال کرد و به جز تفکر استراتژیک بقیه را کنار گذاشت و مدیریت اقتضایی با رویکرد روابط عمومی محور به عرصه خدمت وارد شد تا زمینه لازم برای شکل گیری اندیشه های ناب به وجود آید اما ما در ایران همچنان در حال برگزاری کنفرانس مدیریت استراتژیک هستیم و مدیران ایرانی همچنان به دنبال برنامه های MBA هستند جالب آنکه از میان صدها برنامه استراتژیک تعریف شده برای سازمان ها با هزینه چند صد میلیون تومانی همچنان کارخانه های مان تعطیل، ادارات مان در ارائه خدمات به مردم ناتوان تر و نارضایتیها روز به روز بیشتر شده است.وقت آن رسیده تا سبک مدیریتی مبتنی بر نیازها و اصول علمی روز انتخاب و به کار ببندیم و این کار بزرگی است که تنها از دست مدیران بزرگ خردمند و مردم دوست ، برمیآید چنین مدیرانی قطعاً خاستگاه در احزاب سیاسی فعلی ندارند.

لازم به ذکر است، در این مراسم علاوه بر دکتر هادی زمانی جامعه شناس ، محقق و نویسنده در این همایش یک روزه کاظمی دینان رئیس هفته بزرگداشت روابط عمومی کشور در خصوص نقش روابط عمومی در حل بحران ها و دکتر احمدرضا قنبری در خصوص هوش معنوی و روابط عمومی و دکتر آرمین کشانی از موسسه ژربرای فرانسه در خصوص نقش روابط عمومی در آهنربای مالی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در خلال این همایش نیز دو رونمایی انجام شد. رونمایی از اولین دوره ای DBA روابط عمومی در کشور که با حضور و استقبال بی نظیر مدیران و متخصصان روابط عمومی روبرو شد و رونمایی از کتاب ارزشمند مدیریت ناب اثر هادی زمانی و کتاب بازنگری در مدیریت خدمات سلامت اثر دکتر مجتبی احمدزاده که هر دو اثر معرف سبک مدیریت ناب به عنوان اثربخش ترین و کارآمدترین سبک مدیریت روز دنیا می باشد و می تواند راهگشای مدیران ایران قرار گیرد.

جامعه روابط عمومی