دانش مدیریت و ارتباطات مانند زنجیر در عصر کنونی به هم متصل هستند و عامل رشد و پیشرفت در جامعه کنونی به شمار می روند .این موضوعات محورهای مهم گردهمایی تخصصی مدیران روابط عمومی اصفهان بود که کارشناسان در این خصوص اظهار نظر کردند.

دانش و مانند زنجیر در عصر کنونی به هم متصل هستند و عامل رشد و پیشرفت در جامعه کنونی به شمار می روند .این موضوعات محورهای مهم تخصصی مدیران بود که کارشناسان در این خصوص اظهار نظر کردند.

دکتر هادی در تخصصی مدیران و کارشناسان گفت: بر اساس تعاریف وظیفه ها همسویی نیازهای نامحدود به منابع محدود است ولی متاسفانه مدت ها ست که ها در ایران رسالت ایجاد خود را فراموش کردهاند و به ساختارهایی برای آسیب رسانی به جامعه و مردم تبدیل شده اند و علت اساسی آن هم بی توجهی به اصول دانش و است.

این متخصص درباره دانش مدیریتی افزود: دانش در کنار دانش دانش های عصر فرامدرن قرار دارند و دانش هایی که رسالت تعالی جامعه خود را در قرن ۲۱ برعهده دارند نام می گیرند.

نویسنده ناب در این خصوص ادامه داد: اگر دانش و انگلستان فقیر را به ثروتمندترین کشور دنیا بدل کرداگر دانش هسته ای، آمریکا را برنده جنگ جهانی نمود اکنون هم دانش و در رابطه ای تنگاتنگ این رسالت را بر عهده دارند.

دکتر در ادامه بیان کرد: پیوند هویت و تمدن گذشته با آرمان ها و دستاوردهای آینده ملت ایران تنها و تنها در دستان مدیران متخصص شجاع و غیر سیاسی است افرادی که مردم را دوست داشته باشند و همچون «تا ایچی اوهنو» ، مدیرعامل تویوتا هدفی جز خدمت به مردم نداشته باشند آن وقت یک شرکت تولید خودروسازی خدمتی بیشتر از یک دولت در جهان سوم انجام می دهد.

دبیر علمی ملی رویکردهای نوین ایران افزود: هر دوره ای بر اساس اقتضائات و شرایط پیشروی جامعه نیازمند فرضیه ها و نظریه های منحصر به فرد در راستای تشکیل سبک های خاص مدیریتی است. سال ۱۹۶۰ غرب استراتژیک را غربال کرد و به جز تفکر استراتژیک بقیه را کنار گذاشت و اقتضایی با رویکرد محور به عرصه خدمت وارد شد تا زمینه لازم برای شکل گیری اندیشه های ناب به وجود آید اما ما در ایران همچنان در حال برگزاری استراتژیک هستیم و مدیران ایرانی همچنان به دنبال برنامه های MBA هستند جالب آنکه از میان صدها برنامه استراتژیک تعریف شده برای ها با هزینه چند صد میلیون تومانی همچنان کارخانه های مان تعطیل، ادارات مان در ارائه خدمات به مردم ناتوان تر و نارضایتیها روز به روز بیشتر شده است.وقت آن رسیده تا سبک مدیریتی مبتنی بر نیازها و اصول علمی روز انتخاب و به کار ببندیم و این کار بزرگی است که تنها از دست مدیران بزرگ خردمند و مردم دوست ، برمیآید چنین مدیرانی قطعاً خاستگاه در احزاب سیاسی فعلی ندارند.

لازم به ذکر است، در این مراسم علاوه بر جامعه شناس ، محقق و نویسنده در این یک روزه کاظمی دینان رئیس هفته کشور در خصوص نقش در حل ها و دکتر احمدرضا قنبری در خصوص هوش معنوی و و دکتر آرمین کشانی از موسسه ژربرای فرانسه در خصوص نقش در آهنربای مالی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در خلال این نیز دو رونمایی انجام شد. رونمایی از اولین دوره ای DBA در کشور که با حضور و استقبال بی نظیر مدیران و متخصصان روبرو شد و رونمایی از ارزشمند ناب اثر هادی و بازنگری در خدمات سلامت اثر دکتر مجتبی احمدزاده که هر دو اثر معرف سبک ناب به عنوان اثربخش ترین و کارآمدترین سبک روز دنیا می باشد و می تواند راهگشای مدیران ایران قرار گیرد.

جامعه روابط عمومی