امروزه توسعه در هر بخشی با تحقیقات رابطه مستقیم دارد و تحقیق نیروی محرکه همه حوزه ها به شمار می آید.

امروزه توسعه در هر بخشی با تحقیقات رابطه مستقیم دارد و تحقیق نیروی محرکه همه حوزه ها به شمار می آید.
اگر فرهنگ را مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در طول قرن ها بدانیم که حاصل زندگی جمعی است و طی نسل ها مبادله شده و تغییر و تحول یافته ( مثل ادبیات ، هنجارها ، باورها ) دانش گل سرسبد فرهنگ است.
در گذشته فرهنگ سنت مدار و تجربه محور بود ولی امروز دانش بنیاد است . دانش شامل مکتب نظریه کلیت انواع موضوع روش و انواع مختلف و اصطلاحات می باشد که مهتمرین بخش دانش ، روش تحقیق است.

 

 

جامعه روابط عمومی