قوانین و مقررات روابط عمومی یکی از واحدهای رشته کارشناسی روابط عمومی است

قوانین و مقررات روابط عمومی یکی از واحدهای رشته کارشناسی روابط عمومی است که شامل موارد زیر است

 

  • تاریخچه روابط عمومی در جهان و ایران
  • وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرائی
  • قانون مطبوعات

 

 

جامعه روابط عمومی