پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری روابط عمومی پژوهشگاه برگزار می کند: به مناسبت روز ارتباطالت و روابط عمومی پنل تخصصی با عنوان ظرفیت ها و چالش های روابط عمومی حرفه ای در ایران بازخوانی تجربه زیسته         سخنرانان: حسین امامی امیرعباس تقی پور افشین محمدی منصور ساعی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت […]

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری روابط عمومی پژوهشگاه برگزار می کند:

به مناسبت روز ارتباطالت و روابط عمومی

پنل تخصصی با عنوان

ظرفیت ها و چالش های روابط عمومی حرفه ای در ایران

بازخوانی تجربه زیسته

 

 

 

 

سخنرانان:

حسین امامی
امیرعباس تقی پور
افشین محمدی
منصور ساعی

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷
سالن اندیشه

جامعه روابط عمومی