مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در راستای توسعه دانش نظرسنجی و تعالی روابط عمومی در کشور سلسله نشست ‏هایی را تحت عنوان «نوانگار» برگزار می‏کند که شامل سه بخش است.     آموزه اول: * تعریف افکارعمومی و تاریخچه آن * تاریخچه نظرسنجی در جهان و ایران * مراکز نظرسنجی در جهان و ایران * باز […]

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در راستای توسعه دانش نظرسنجی و تعالی روابط عمومی در کشور سلسله نشست ‏هایی را تحت عنوان «نوانگار» برگزار می‏کند که شامل سه بخش است.

 

 

آموزه اول:

* تعریف افکارعمومی و تاریخچه آن

* تاریخچه نظرسنجی در جهان و ایران

* مراکز نظرسنجی در جهان و ایران

* باز تعریف و باز طراحی روابط عمومی مبتنی بر نظرسنجی

* نظرسنجی؛ برجسته‏سازی و برندسازی

 

 

 

آموزه دوم:

* آسیب‏شناسی نظرسنجی‏های رایج سازمانی

* شناخت نمونه‏گیری، پرسشنامه، جمع‏آوری اطلاعات و روش‏های نامناسب گردآوری ‏اطلاعات

* کاربردهای نظرسنجی برای روابط عمومی

* سنجش رضایت درون سازمانی

* سنجش ارباب رجوع و رضایت مشتری

* نیازسنجی

* تبلیغات و اثربخشی

* برند و تصویر ذهنی

 

 

 

آموزه سوم:

* سیاستگذاری و برنامه راهبردی سازمانی

* آمار و سیاستگذاری

جامعه روابط عمومی