حمید شکری خانقاه که در چند سال اخیر مطالعات کاری خود را بر استراتژی ارتباطی و مدیریت دغدغه های ارتباطی در روابط عمومی سازمانها متمرکز کرده است

 

دیروز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ ششمین علمی تخصصی های با سخنرانی دکتر آغاز به کار کرد

حمید که در چند سال اخیر مطالعات کاری خود را بر ارتباطی و دغدغه های ارتباطی در سازمانها متمرکز کرده است، با ارایه و تشریح مدل چهار خانه ای ارتباطی در تاکید کرد:

یکی از دلایل عمده ناکارآمدی ها تمرکز فوق العاده آنها بر دانش محور و اطلاع مدار است که یک سویه و صرفا به انتقال صریح اطلاعات می پردازند.

راهکار ایشان برای ایفای نقش کلیدی برای جلب و ایجاد اشتغال،اتخاذ محور و با راهبرد مداری است که هم دوسویه بوده و هم با گشودگی و توازن و محدودیت، معنای ضمنی تفسیری و نمادین پیام، تعامل موثر و موفقی را با جامعه هدف برقرار می کنند .

نویسنده راهبردی ارتباطی در اذعان داشت های ترویج محور با بهره گیری از راهکار های تبلیغی و با راهبرد ترغیب و ارتقای جایگاه ذهنی و مهم مشارکت محور با راهبرد موافق سازی و فرایند تبادل برای اجماع نظر از جمله راهبردهای ثانویه قدرتمند برای عملیاتی شدن محور و مدار هستند .

در ادامه سمینار آموزشی- تخصصی ایشان به تشریح انواع های پرداختند.

 

 

سخنرانی دکتر در ششمین سالیانه آموزشی تخصصی های استان خوزستان

سخنرانی دکتر در ششمین سالیانه آموزشی تخصصی های استان خوزستان

سخنرانی دکتر در ششمین سالیانه آموزشی تخصصی های استان خوزستان

جامعه روابط عمومی