حمید شکری خانقاه که در چند سال اخیر مطالعات کاری خود را بر استراتژی ارتباطی و مدیریت دغدغه های ارتباطی در روابط عمومی سازمانها متمرکز کرده است

 

دیروز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ ششمین کنفرانس علمی تخصصی روابط عمومی های خوزستان با سخنرانی دکتر حمید شکری خانقاه آغاز به کار کرد

حمید شکری خانقاه که در چند سال اخیر مطالعات کاری خود را بر استراتژی ارتباطی و مدیریت دغدغه های ارتباطی در روابط عمومی سازمانها متمرکز کرده است، با ارایه و تشریح مدل چهار خانه ای استراتژی ارتباطی در روابط عمومی تاکید کرد:

یکی از دلایل عمده ناکارآمدی روابط عمومی ها تمرکز فوق العاده آنها بر استراتژی دانش محور و اطلاع مدار است که یک سویه و صرفا به انتقال صریح اطلاعات می پردازند.

راهکار ایشان برای ایفای نقش کلیدی روابط عمومی برای جلب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال،اتخاذ استراتژی تخصص محور و با راهبرد گفتگو مداری است که هم دوسویه بوده و هم با گشودگی و توازن خلاقیت و محدودیت، معنای ضمنی تفسیری و نمادین پیام، تعامل موثر و موفقی را با جامعه هدف برقرار می کنند .

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی اذعان داشت استراتژی های ترویج محور با بهره گیری از راهکار های تبلیغی و با راهبرد ترغیب و ارتقای جایگاه ذهنی و استراتژی مهم مشارکت محور با راهبرد موافق سازی و فرایند تبادل برای اجماع نظر از جمله راهبردهای ثانویه قدرتمند روابط عمومی برای عملیاتی شدن روابط عمومی تخصص محور و گفتگو مدار هستند .

در ادامه سمینار آموزشی- تخصصی ایشان به تشریح انواع استراتژی های روابط عمومی پرداختند.

 

 

سخنرانی دکتر حمید شکری خانقاه در ششمین کنفرانس سالیانه آموزشی تخصصی روابط عمومی های استان خوزستان

سخنرانی دکتر حمید شکری خانقاه در ششمین کنفرانس سالیانه آموزشی تخصصی روابط عمومی های استان خوزستان

سخنرانی دکتر حمید شکری خانقاه در ششمین کنفرانس سالیانه آموزشی تخصصی روابط عمومی های استان خوزستان

جامعه روابط عمومی