پیش در آمد هر فعالیت و اقدامی در روابط عمومی است که روابط عمومی های سنتی فاقد آن هستند…
برای ایجاد یک روابط عمومی هوشمند باید با تفکر راهبردی ارتباطی وارد عمل شد.

کارگاه آموزشی آنلاین مسئله شناسی ارتباطی و مدیریت راهبردی دغدغه های ارتباطی در روابط عمومی

 

 

دکتر حمید شکری خانقاه

 

 

برنامه محوری
مسئله شناسی ارتباطی
استراتژی مداری
استانداردسازی
فرایند گرایی
تفکر مهندسی ارتباطی
و...
پیش در آمد هر فعالیت و اقدامی در روابط عمومی است که روابط عمومی های سنتی فاقد آن هستند...
برای ایجاد یک روابط عمومی هوشمند باید با تفکر راهبردی ارتباطی وارد عمل شد...

 

 

 

 

 

جامعه روابط عمومی