پیش در آمد هر فعالیت و اقدامی در روابط عمومی است که روابط عمومی های سنتی فاقد آن هستند…
برای ایجاد یک روابط عمومی هوشمند باید با تفکر راهبردی ارتباطی وارد عمل شد.

کارگاه آموزشی آنلاین و راهبردی دغدغه های ارتباطی در روابط عمومی

 

 

دکتر حمید شکری خانقاه

 

 

برنامه محوری
مسئله شناسی ارتباطی
استراتژی مداری
استانداردسازی
فرایند گرایی
تفکر مهندسی ارتباطی
و…
پیش در آمد هر فعالیت و اقدامی در است که های سنتی فاقد آن هستند…
برای ایجاد یک باید با تفکر راهبردی ارتباطی وارد عمل شد…

 

 

 

 

 

جامعه روابط عمومی