کنگره بین المللی حقوق شهروندی توسط کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلانشهرها دراسفند ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار می شود.

کنگره بین المللی حقوق شهروندی توسط کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلانشهرها دراسفند ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار می شود.

 

محورهای رویداد:

محور اول: تبین مفهوم حقوق شهروندی
-سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
-ماهیت و مفهوم شناسی حقوق شهروندی
-معنای لغوی و اصطلاحی حقوق شهروندی
- حقوق شهروندی در اسلام و سایر ادیان الهی
- حقوق شهروندی در اسناد بین المللی
-حقوق شهروندی در نهج البلاغه و رساله امام سجاد و...
-حقوق شهروندی و پژوهشهای قرآنی

محور دوم: حقوق شهروندی و قوانین و مقررات
- حقوق شهروندی و قوانین و مقررات حقوق عمومی
- حقوق شهروندی و قوانین و مقرارت حقوق خصوصی
- حقوق شهروندی و قوانین و مقررات حقوق بشر (تفاوت ها، مرزشناسی و قرابت ها)
-بررسی، آسیب شناسی و تحلیل قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی

محور سوم: حقوق شهروندی و رسانه
-حقوق شهروندی و آموزش های عمومی
- نقش رسانه در تبین و ترویج حقوق شهروندی
- حقوق شهروندی و فناوری اطلاعات

محور چهارم: حقوق شهروندی و جامعه
-حقوق شهروندی و هویت ملی
- حقوق شهروندی و زندگی مدرنیته
- حقوق شهروندی، اقوام و تنوع فرهنگی
- حقوق شهروندی و بلوغ اندیشه اجتماعی فرهنگی
- بررسی میزان آشنایی شهروندان با حقوق وظایف شهروندی
-راهکارهای مشارکت مؤثر شهروندان در تحقق حقوق شهروندی
- شهروند قانون مدار
- نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی

محور پنجم: حقوق شهروندی در آیینه دیگر رشته ها و علوم
- حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی ایران
-حقوق شهروندی در ادبیات فارسی
-حقوق شهروندی و جامعه شناسی
- حقوق شهروندی و اقتصاد
- حقوق شهروندی و مردم شناسی
- حقوق شهروندی و معماری
- حقوق شهروندی و فلسفه

- حقوق شهروندی و علوم سیاسی

- حقوق شهروندی و سایررشته ها

محور ششم: حقوق شهروندی و دادرسی قضائی
- حقوق شهروندی و حق دادخواهی
- حقوق شهروندی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه
- حقوق شهروندی و حق برخورداری از دادرسی سریع
-حقوق شهروندی و حق برخورداری از وکیل

محور هفتم: حقوق شهروندی و شهرداری ها
- حقوق شهروندی و قوانین و مقررات شهرداری ها
- نقش شهرداری ها در تحقق مفهوم شهروند قانون مدار
-مطالعه تطبیقی تجارب شهرداری ها در کشورها و دیگر نظام های حقوقی
- حقوق شهروندی واجرائیات شهرداری ها
-مناسب سازی محیط شهری و حقوق شهروندی

محور هشتم: حقوق شهروندی و اقشار آسیب پذیر
- حقوق شهروندی و حقوق افراد توانخواه (معلولین)
-حقوق شهروندی و سالمندان
-حقوق شهروندی و زنان سرپرست خانوار
- حقوق شهروندی و کودکان با وبدون سرپرست

محور نهم: منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری (نقاط قوت و ضعف پیش نویس های منشور و ارائه راهکارهای عملی)

محور دهم: حقوق شهروندی و نهادهای صیانتی در ایران

 

 

 

 

مهلت ارسال چکیده
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
مهلت ارسال اصل مقالات
۲۰ آبان ۱۳۹۵
زمان برگزاری
۱ اسفند ۱۳۹۵
نام لاتین: International Congress on Citizenship rights
سطح : بین المللی
برگزارکننده : کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلانشهرها
برگزاری : ایران - تهران - تهران محل برگزاری : تهران، برج میلاد
شماره تماس۰۲۱۸۸۸۳۱۰۶۵
شماره فکس۰۲۱۸۸۸۳۶۸۷۲

 

 

وب سایت

 

جامعه روابط عمومی