تنوع و تعداد مطبوعات و گسترش انتشار نشریات مختلف و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی اعم از نشریات مکتوب رسانه های دیداری شنیداری سایت ها و وبلاگ […]

تنوع و تعداد مطبوعات و گسترش انتشار نشریات مختلف و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی اعم از نشریات مکتوب رسانه های دیداری شنیداری سایت ها و وبلاگ های اینترنتی و شبکه های اجتماعی مدرن فضای سایبری و …درجهان امروز در ارتقاء سطح آگاهی تک تک آحاد بشر و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه پویا و رو به رشد است. بدیهی است که توسعهء فرهنگی – به معنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و محقق می گردد که صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی وتمکین بدون چون و چرادر مقابل قانون و سعه صدرو مداراو تحمل بایسته و شایسته به رسانه های گوناگون و نقش حساس و غیر قابل جانشین آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های گروهی را به عنوان رکنی اساسی (رکن چهارم دموکراسی) در جامعه از صمیم دل باور کنند و به رسمیت بشناسند.

 

 

علیرضا امیرپور

علیرضا امیرپور

 

در این جا است که ما شاهد توسعه و گسترش حقوق شهروندی در یک جامعه سیاسی خواهیم بود

 

یکی از مهمترین کارکردهای اساسی رسانه ها اطلاع رسانی شفاف و بی پرده و خارج از مصلحت اندیشی های مندرس و بی منطق از وقایعی است که در محیط اجتماعی واقع می شود. پیشرفت تعجب آور و غیر قابل پیش بینی وسائل ارتباط جمعی درقرن حاضر به خصوص اوایل هزاره سوم جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان اطلاع یابی از همه وقایع و حوادث جهان را در کسری از ثانیه دارند. در عصر ارتباطات به کمک فناوریهای مدرن ارتباطات هیچ حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد- منحصر به یک منطقه جغرافیایی یا یک قوم و قبیله و مذهب و خاص نیست و از این رو سه ویژگی ، فرا زمانی، فرا مکانی و سرعت فوق العاده از خصیصه های وسائل ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده و از خصوصی ترین رفتار انسان ها تا بزرگترین تغییرات نهادهای اجتماعی وساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه هاارائه می شودو اینجاست که در دیوار شیشه ای جامعه بشری هیچ واقعه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و… از دید ساکنان این کره خاکی دور نخواهد ماند چرا که دوران پنهان کردن تصمیمات و کنشهای سیاسی و اجتماعی گذشته است و در این دهکده جهانی رازی برای پنهان کردن وجود نخواهد داشت

 

– رسانه های جمعی امروزه شکل دهنده افکار عمومی محسوب می شوند چرا که افکار عمومی تجلی عمیقترین خواست ها و نیازهای یک ملت است که ناشی از مجموعه تعبیرات و تفسیرات و ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به حوادث و وقایع روز است و رسانه ها مانند آیینه انعکاس گر این خواست ها می باشند

 

در عصر مردم سالاری همه چیز متعلق به مردم است بنابر این محور فعالیت رسانه ها و نهاد روابط عمومی افکار عمومی است

 

– انجمن جهانی تحقیق افکار عمومی در تعریفی افکار عمومی را مجموعه عقاید افراد یک جامعه نسبت به یک موضوع می داند که آن افراد درباره آن موضوع دارای علائق و منافع مشترک هستند حال هر تعریفی را از افکار عمومی بپذیریم بدون شک موضوعات ذیل به طور جدی مطرح می شود

 

۱-چیزی بنام افکار عمومی وجود دارد
۲-افکار عمومی قدرت بسیار بزرگ وپنهان جامعه است
۳-با شناخت افکار عمومی امکان کنترل آن میسر است

اگر چه نمی توان گفت که افکار عمومی در جوامع غیردموکراتیک وجود ندارد اما هر چه گستره مشارکت مردمی بیشتر شود افکار عمومی معنادارتر می شود به هر حال در عصر حاضر به قول الوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت هیچ حکومتی وجود ندارد که به افکار عمومی بها ندهد و احساس نکند که مجبور است حساب اعمال خود را پس دهد و مگر نه اینکه چقدر این جمله منسوب به ناپلون بناپارت زیباست که می گوید حکومت را می توان با زور سرنیزه به دست آورد اما برای حفظ آن باید به افکار عمومی تکیه کرد

 

روبط عمومی و رسانه ها در جایگاه مهندسی افکار عمومی و نه تکنسین ارتباطات می تواند جایگاه والایی را در شکل دهی و هدایت و راهبری افکار عمومی داشته باشد و این منتها و غایت آمال و اهداف روابط عمومی سرامد است

-از طرفی فعالان حوزه روابط عمومی و عرصه رسانه های جمعی می بایست با حساسیت ویژه ای، از ارزش های عام و تثبیت شده مورد قبول اکثریت جامعه و نه ارزشهای تصنعی گروهی خاص و هنجارهای نهادینه شده اجتماعی و نه هنجارهای ساخته ذهن اقلیتی محدود پاسداری نمایند و برای تحقق عینی آن با سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی هماهنگی کرده و تمام امکانات لازم را برای حفظ کرامت انسانی مردم که در این سالهای اخیر به شدت مورد بی مهری و غفلت واقع شده بکار گیرند به تعبیر دیگر حفظ و توسعه کرامت انسانی ارباب رجوع در تمامی سازمانها و نهادها و شرکتها و … یکی از مهمترین وظایف کارکردی یک روابط عمومی سرامد محسوب می شود

پاسخگو بودن -قانونمداری و مخاطب محوری و مشتری مداری و التزام به انتشار صحیح اطلاعات همراه با شفافیت و سرعت تاکید بر نظارت ارزیابی و سنجش مستمر بازتاب فعالیت ها به منظور کسب اطمینان از تاثیرات کیفی آنان بر مخاطبان احترام به فرودستان اجتناب از رفتارهای قیم مابانه ادب و همدلی با مخاطبان و استقبال از نقدهای منصفانه و بسیاری از کارکردهای دیگر از جمله شاخصهای مهم روابط عمومی سرامد است که باید در انتها نتیجه گیری کرد اگر این مولفه ها و شاخص ها محقق شود گامهای اساسی به سمت تعالی حقوق شهروندی در جامعه سیاسی ایران برداشته خواهد شد.

 

علیرضا امیرپور

مدرس دانشگاه و مشاورحقوقی