رسانه در جایگاه ابزار انتقال معنا و در راستای تحقق زندگی آرمانی یا شیطانی، می تواند به حقوق حقه انسان، خدمت یا خیانت کند. رسانه ها نقشی بسیار پررنگ در تأمین این حقوق دارند.

پیشگفتار: خداوند متعال را سپاس می گوییم و شکرگزاریم از برای همتی که عطا فرمود تا سزاوار بیان حق و جایگاه آن و حق انسان شهروند برآییم.

ارزش نهادن به انسان و تکریم برترین مخلوق هستی، از آیین و ادیان الهی، سرچشمه گرفته است و دین اسلام که کامل ترین آیین ها و آخرین دین است، بیش از همه بر آن تأکید کرده است. به دلیل اهمیت ویژه ای که اسلام برای انسان قائل است، حقوق شهروندی جزو قوانین جداناپذیر این دین الهی است.

شهر، شهروندی و حقوق شهروندی هرچند موضوع هایی مدرن و اصطلاحاتی جدید هستند و در دولت و ملت معنا پیدا می کنند، اما آنها از متون دینی سرچشمه گرفته اند. حقوق و آزادی های فردی و مدنی، آزادی عقیده و بیان، حق زندگی و حق مالکیت، حقوق اجتماعی، قضایی و سیاسی، بخشی از حقوقی است که در مفهوم حقوق شهروندی می گنجد.

رسانه در جایگاه ابزار انتقال معنا و در راستای تحقق زندگی آرمانی یا شیطانی، می تواند به حقوق حقه انسان، خدمت یا خیانت کند. رسانه ها نقشی بسیار پررنگ در تأمین این حقوق دارند. رسانه ها همچون ابزاری برای آگاهی بخشی، نظارت بر محیط و آموزش شهروندان عمل می کنند؛بدین ترتیب تصدیق کننده وظایف شهروندی همچون مشارکت، نقد و رأی دادن هستند. شهروندان آکاه می توانند بهتر و فعالانه تر در فرآیندهای تصمیم گیری چوامع شرکت کنند.

همان گونه که حضرت امام خمینی رحمه الله رسانه را به عنوان دانشگاه عمومی می داند، وسایل ارتباط جمعی با آگاه سازی و تسهیل فرآیند آموزش شهروندان جامعه به صورت دائمی، آنان را توانمند می سازند. آموزش از طریق رسانه، یکی از راه های مهم برای گسترش مهارت های ارزش مندی است که می تواند در جلب مشارکت شهروندان در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور نقش تعیین کننده ای داشته باشد. رسانه ها می توانند شهروندان را به تحصیل حقوق شهروندی و آشنایی با مباحث مرتبط با مسائل جاری تشویق کنند.

 

 

 

 

این پژوهش میان رشته ای به موضوع حقوق شهروندی و رسانه می پردازد و پس از تبیین و تعریف هریک از این دو موضوع، ارتباط میان این دو و حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران و رسانه ملی بررسی خواهد شد.

 

 

مشخصات کتاب:

رسانه و حقوق شهروندی
سرشناسه: امیدعلی، میثم، ۱۳۶۱ -
عنوان و نام پدیدآور: رسانه و حقوق شهروندی/ میثم امیدعلی.
مشخصات نشر: قم: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، ۱۳۹۳
مشخصات ظاهری: ۲۰۸ ص.
ISBN: 978 – ۹۶۴ – ۵۱۴ – ۳۴۶ – ۴ ۶۵۰۰۰ ریال؛.
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابنامه
موضوع: رسانه های گروهی – ایران
موضوع: حقوق مدنی – ایران
شناسه افزوده: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی
رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۷۷ الف ۹۴ الف / ۹۲ P
رده بندی دیویی: ۲۳۰۹۵۵ / ۳۰۲
شماره کتاب شناسی ملی: ۳۵۳۶۳۷۲
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیش گفتار؛ بخش اول: شهروندی؛ بخش دوم: حقوق شهروندی؛ بخش سوم: رسانه و حقوق شهروندی

جامعه روابط عمومی