هنگامی که از آموزش رسانه ای سخن به میان می‌آید عموماً کاربرد آن در مدارس و آموزشهای از راه دور تداعی شده و مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که رسانه‌ها بویژه رادیو و تلویزیون، ظرفیتها و توانایی‌های بسیار گسترده‌تری برای آموزش در تمام سطوح و حوزه‌ها دارند.

رسانه و آموزش حقوق شهروندی

مقدمه
هنگامی که از آموزش رسانه ای سخن به میان می‌آید عموماً کاربرد آن در مدارس و آموزشهای از راه دور تداعی شده و مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که رسانه‌ها بویژه رادیو و تلویزیون، ظرفیتها و توانایی‌های بسیار گسترده‌تری برای آموزش در تمام سطوح و حوزه‌ها دارند. از این رو نقشی که رسانه‌های گروهی در شکلدهی به هنجارها، ارزشها، نگرشها و رفتارها ایفا می‌کنند، نوعی آموزش تلقی می‌شود که بسیار فراتر از آموزشهای رسمی است و کل گستره مخاطبان رسانه‌ها را شامل می‌شود.

مخاطبان آموزشهای رسانهای مستقیم عموماً کسانی هستند که به صورت تعمدی برای کسب اطالعات از رسانه‌ها استفاده می‌کنند اما هنگامی که از آموزشهای غیرمستقیم یا پنهان سخن می‌گوییم، مخاطبان گاه به صورت منفعل و ناخودآگاه در معرض مطالعات رسانهای قرار می‌گیرند و برای انجام رفتارهای خاص و کسب مهارتها، هنجارها و ارزشهای ویژه آموزش می‌بینند (رضایی بایندر، ۱۳۸۲:۱۳۱) انسان در مقام موجودی اجتماعی، از طریق فرایند اجتماعی شدن به یادگیری مهارتهای زندگی و نقشها و رفتارهای مورد انتظار جامعه می‌پردازد (میرفردی، ۱۳۸۷:۸۰)که رسانه‌های جمعی در زمینه آموزش فرهنگ شهروندی نقش بسزایی دارند و به این طریق به تکامل فردی و اجتماعی افراد و در نهایت تکامل و توسعه اجتماعی جامعه یاری می‌رسانند و جامعه را به سمت توسعه پیش می‌برند. برای تقویت روحیه شهروندی در ابتدا نیاز به فرهنگسازی دربارهٔ مبانی و الزامات زندگی شهروندی است. آموزش فرهنگ شهروندی، افراد جامعه را از حقوق و مسئولیت‌های مدنیشان آگاهخواهدکرد و این فرایند، هزینه‌های وارده برجامعه را – که ناشی از ناآگاهی نسبت به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی است- کاهش می‌دهد(همان:۸۱)چرا که شهروند آگاه خود رابخشی از جامعه تلقی می‌کند و منافع خود را خارج از منافع جامعه نمی‌داند و سود و زیان آن را همچون سود و زیان خود تلقی می‌کند و در قبال آن احساس مسئولیت دارد.

 

 

 

منابع (نشریه):
تحقیقات روابط عمومی سال دهم اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۰ شماره ۶۰

دکتر محمدرضا رسولی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

خیری زنده بودی
کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی