مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان ساماندهی و ارزیابی انجام می شود ۰۹ مرداد ۱۳۹۷

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان عنوان کرد:
مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان ساماندهی و ارزیابی انجام می شود

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان گفت: طرح ساماندهی و ارزیابی مدیران روابط عمومی ادارات استان همدان در دست اقدام است

مسئولیت اجتماعی بایگانی - جامعه روابط عمومی
اثرات مسئولیت اجتماعی روی مدیران روابط عمومی ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

اثرات مسئولیت اجتماعی روی مدیران روابط عمومی

اگرچه مطالعه نشان داد که تأثیر تلاش های مسئولیت اجتماعی در بهبود تصویر ملی به عنوان یک محصول جانبی از تلاش های مسئولیت اجتماعی (CSR) به شمار می رود...