با ویژگی های یک گفتگوی خوب آشنا شوید ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

با ویژگی های یک گفتگوی خوب آشنا شوید

«گفتگوی خوب از ما انسانی جالب می سازد. به هر تقدیر ما بخش قابل ملاحظه ای از اوقات خود را صرف صحبت کردن و گوش دادن می کنیم. پس چرا مکدر باشیم و چرا دیگران را برنجانیم.»

مهارت های ارتباطی بایگانی - جامعه روابط عمومی
برنامه ریزی: سازماندهی و کنترل با تعیین معیار ها و شاخص های متناسب با برنامه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی: سازماندهی و کنترل با تعیین معیار ها و شاخص های متناسب با برنامه

وقتی در راهی گام برمی دارید نخست به این بیندیشید که ایا راه را درست انتخاب کرده اید؟

شکست در برنامه ریزی یعنی برنامه ریزی برای شکست ۲۶ تیر ۱۳۹۶

شکست در برنامه ریزی یعنی برنامه ریزی برای شکست

یکی دیگر از مهارت های زندگی، مهارت برنامه ریزی و سازماندهی کارهاست.