ما انسان ها از دریچه قلبمان با بکدیگر ارتباط برقرار می کنیم.

امام علی (ع) می فرمایند: قلب‌ها دریچه هستند آنکه صادقانه کند پایدارترین است

ما انسان ها از دریچه قلبمان با بکدیگر برقرار می کنیم.

از دریچه قلبمان قبل از انکه کلامی بیان همدیگر را می بینیم و می شنویم و کلید این طلایی صداقت و محتوا است.

وقتی صادقانه و با نیتی مثبت بر آمده از هدفی متعالی قصد برقراری با فردی را داریم او قبل از انکه کلامی بین‌ما رد و بدل شود ان را دریافت می کند.

در حقیقت در یک فرایند بین فردی پنجاه درصد فرایند در گوینده و شنونده قراردارد.

انسان های که صادق نیستند حتی وقتی زیباترین کلامت را هم به کار می احساس بدی به ما دست می دهدو منتقدین نیک سیرت حتی اگر در ابتدای امر باعث ناراحتی ما شوند اما در نهایت سادی را به قلبمان سرازیر می کنند. این مهمترین و حیاتی ترین اصل زندگی است.

دکتر هادی زمانی

جامعه روابط عمومی