جامعه مجازی روابط عمومی فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی میدارد

جامعه مجازی روابط عمومی فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی میدارد و به جامعه روابط عمومی این روز فرخنده را تبریک عرض می نماید

 

 

 

 

جامعه روابط عمومی