لینک سازی را میتوان پربحث ترین موضوع در سئو دانست و نظرات ضد و نقیض بسیاری در مورد تاثیر بک لینک بر سئو و استراتژی اجرای آن وجود دارد.

لینک سازی را میتوان پربحث ترین موضوع در دانست و نظرات ضد و نقیض بسیاری در مورد تاثیر بر و استراتژی اجرای آن وجود دارد.

لینک سازی یا کسب فرآیند دریافت لینک از سایر سایت های اینترنتی برای سایت خودمان است. منظور ما از لینک متن یا تصاویری هستند که با کلیک بر روی آنها کاربر به صفحه دیگری در منتقل میشود. ربات های زمان بررسی یک صفحه لینک های موجود در آن را نیز بررسی کرده و به این صفحات لینک شده مراجعه میکنند. به همین شکل مسیر حرکتی ربات در شکل میگیرد.

بک لینک انوع مختلفی دارد و به لیک لینک فالو و نوفالو و لینک داخلی و خارجی تقسیم میشود. در این بخش ابتدا درمیابیم چیست سپس تاثیر آنها بر را میشناسیم.
بررسی های موجود در یک صفحه یکی از مسیرهای اصلی برای یافتن و ایندکس کردن صفحات جدید در است. علاوه بر این تعداد و کیفیت ها بر رتبه بندی نتایج تاثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر ربات صفحه را بررسی کرده و براساس لینک های موجود در آن ارزش و اعتبار صفحات لینک شده را تشخیص میدهد.

جامعه روابط عمومی