متکلفیم، نه اینکه ظاهر حرف دشوار است، نه، مایه ی حرف ها گفتگویی نیست. عقیم است. نمی سوزاند. پی نمی زند در وجودمان. بشدت و ناخواسته درگیر حشویاتِ زبانیم.

متکلفیم، نه اینکه ظاهر حرف دشوار است، نه، مایه ی حرف ها گفتگویی نیست. عقیم است. نمی سوزاند. پی نمی زند در وجودمان. بشدت و ناخواسته درگیر حشویاتِ زبانیم.

حتی وقتی از نردبان انتزاع هم پایین می آییم فقط ظاهرِ حرف، کوچه خیابانی ست. بازهم تک گوییم، خصلت ما شده است. چه مجری باشیم، چه رئیس جمهور، یکسره درگیر مناسک و آیین اداری هستیم. به امروز و دیروز ربطی ندارد. خصلت است دیگر، عادت مان شده.
منظورم این نیست که تلویزیون عابر بانک شود و تا مقامی حرف زد نان بپرد سر سفره ی من و ما و همسایه ما، نه. اما نمی گیراند. آرام نمی کند. غلط نمی گوییم، اما به جان نمی نشیند. عقیم است؛ حتی وقتی به زور لبخند می زنیم.

انگار با دو فرهنگ لغت متفاوت حرف می زنیم. خطِ امروز، روی صورت مان نمی افتد. ابدا منظورم این نیست عوام فریب باشیم، نه، قانع نمی کند، همین.

شروع کنیم، زبانِ «مفاهمه» می خواهیم...

زبان مشترک، حرف و حس و نگاه مشترک. عقلانی و دلنشین، صریح و مودبانه. جاندار و واقعی. صادقانه و عاقلانه.

 

 

پ.ن:

۱. سیاسی نخوانید، فرهنگی ببینید
۲. لطفا با قبلی ها و بعدی ها مقایسه نشود.

به نقل از :
کانال تلگرام ارتباطات ایرانی/ کیوان لطفی

جامعه روابط عمومی